Закони и правила

1Закон за енергетика ("Службен весник на РСМ " бр. 96/2018)                 
 
     
    
2. Закон за енергетска ефикасност („Службен весник на РСМ„ бр. 32 од 10.2.2020 година) 

    
  3. Правила за пазар на електрична енергија („Службен весник на РСМ“ бр. 234/2022 година)


4. Правила за снабдување со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/2018)
   
5. Правила за снабдување во краен случај со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/2012)

6. Правила за снабдување на тарифните потрошувачи на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2011)

7. Тарифен систем за пренос и за пазар на електрична енергија (“Службен весник на РСМ“ број 95/2019)

8. Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје (“Службен весник на Република Македонија“ број 44/2014)

9. Тарифен систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/14)10. Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.191/2019)
 
 

11. Мрежни правила за пренос на електрична енергија

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]