Закони и правила

1. Закон за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018)
 
2. Акционен план за либерализација на пазарот на електрична енергија во РМ

3. Правила за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2014)
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/2014)
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.194 /2014)
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.190/2016)
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/2017)
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/2017)
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.197/2017)
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2018)

4. Правила за снабдување со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/2018)

5. Правила за снабдување во краен случај со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/2012)

6. Правила за снабдување на тарифните потрошувачи на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2011)

7. Тарифен систем за пренос и за пазар на електрична енергија (“Службен весник на Република Македонија“ број 44/2014)

8. Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје (“Службен весник на Република Македонија“ број 44/2014)

9. Тарифен систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/14)

10. Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија (“Службен весник на Република Македонија“ број 87/2012)

11. Мрежни правила за пренос на електрична енергија

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]