Информации за снабдување со електрична енергија

ЕВН Македонија Електроснабдување го гарантира квалитетот на своите комерцијални услуги на купувачите со навремено доставување на фактурите, подготвено одговарање на барањата и поплаките од своите клиенти, навременото реагирање за да ги заштити потрошувачите во случај на прекин во испораката на електрична енергија од страна на соодветниот оператор, навремено информирање на клиентите за условите поврзани со квалитетот и континуитетот на испораката на електричната енергија итн.
 
За планирани исклучувања, ве молиме погледнете го списокот објавен на веб-страницата на Операторот на дистрибутивниот систем:
 
Планирани прекини
 
 

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]