Документи за преземање

Договор за снабдување Hupx + (преземи)
Договор за снабдување Hupx x (преземи)
Договор за снабдување Фиксна Цена Мали Потрошувачи (преземи)
Општи услови на договорите за снабдување со електрична енергија (преземи)
Изјава за промена на снабдувач (преземи)
Полномошно (преземи)
Барање за раскнижување или враќање на уплатени средства (преземи)
Барање за раскинување на договор за снабдување (преземи)
Барање за промена на снабдувач (преземи)

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]