Legjislacion

1. Ligji për Energjinë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr 96/2018)
 
2. Plani i veprimit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë

3. Rregullat e tregut të energjisë elektrike ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 38/2014)

4. Rregullorja për furnizimi me energji elektrike ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr.172 / 2018)

5. Rregullat për furnizim me energji elektrike për furnizuesin resortit të fundit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr 144/2012)

6. Rregullat për Furnizim me energji elektrike për konsumatorët tarifor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr 88 / 2011)

7. Sistemi tarifor për transmetimin dhe tregun e energjisë elektrike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr 44/2014)

8. Sistemi tarifor për shpërndarjen e energjisë elektrike për konsumatorët e lidhur me sistemin e shpërndarjes së EVN Makedonija AD Skopje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr 44/2014)

9. Sistemi tarifor për shitjen të energjisë elektrike për amvisritë dhe konsumatorët e vegjël ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr 97/14)

10. Kodi i rrjetit të shpërndarjes të energjisë elektrike ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr 87/2012)

11. Kodi i rrjetit për transmisionit të energjisë elektrike

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
[email protected]