EVN Furnizimi – Prodhues Virtual

“Prodhuesi Virtual” është person juridik i cili integron komercialisht dhe teknikisht prodhues të energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë të lidhura në rrjetin elektrodistributiv, me çka mundësohet menaxhim i centralizuar i prodhimit të tyre dhe trajtimi i tyre si një prodhues pjesëmarrës në tregun e energjisë elektrike.
 
EVN Furnizimi – Prodhuesi Virtual që bën integrimin komercial dhe teknik të prodhuesve të energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë të lidhura në rrjetin elektrodistributiv dhe menaxhim të centralizuar me prodhimin e tyre me qëllim të optimizimit të shpenzimeve dhe i trajton si një prodhues pjesëmarrës në tregun e energjisë elektrike.
 
EVN Furnizimi si Prodhues Virtual komercialisht i integron PEEBRE me anë të lidhjes së kontratës për menaxhim me prodhimin e tyre të energjisë elektrike dhe e shet në tregun e energjisë elektrike në emër dhe llogari të tyre.
  
Lista e prodhuesve
shkarko

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
[email protected]