Si të bëheni klient i jon

Hapat e mëposhtëm nevojiten për tu bërë klient i jonë:
  1. Nëse jeni klient me konsum të madh të energjisë elektrike, Konsultohuni me Menaxherin për klient kryesorë  dhe kërkojeni një ofertë
  2. Nëse jeni një klient me konsum të ulët të energjisë, ju lutemi referojuni faqes së Klientëve të Biznesit ku mund të gjeni të gjithë informacionet e nevojshme së bashku me një rekomandim për produktin më të përshtatshëm për nevojat e klientit. Hapi tjetër, ju lutemi kërkoni një kontratë të furnizimit me energji elektrike këtu.
  3. Nënshkruani dhe na dërgoni kontratën së bashku me Autorizim dhe Deklaratën për ndryshimin e furnizuesit  jo më vonë se 3 javë para fillimit të furnizimit me energji elektrike në tregun e hapur. Ju lutem referojuni këtu për udhëzime më të hollësishme për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
[email protected]